| English | नेपाली |   
क्र.स मिती शिर्षक  
२०७३ कार्तिक २३ TVET Policy 2069 पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २३ Tourism Policy 2065 पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २३ TVET Skill Development Policy Nepali पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २३ TVET Skill Development Policy English पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २३ SSRP English पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २३ Non-formal Education Policy पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २३ National Youth Policy पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २३ National Agricultural Policy पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २३ Labour and Employment Policy पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७३ कार्तिक २३ Indrustial Policy पुरा हेर्नुहोस्
११ २०७३ कार्तिक २३ Foreign Employment Policy पुरा हेर्नुहोस्
१२ २०७३ कार्तिक २३ Distance Learning Policies पुरा हेर्नुहोस्